Labkhand Bahar

Artist: Negar Mandegar Song: Labkhand Bahar Lyrics: Shekib Mosadeq Compose:Shekib Mosadeq Music: Shekib Mosadeq